Privātuma politika

Šī privātuma politika tiek piemērota visiem fizisko personu datiem, ko vāc, izmanto un citādākos veidos apstrādā SIA “DR SHOP” (turpmāk – Privātuma politika). 

 

SIA “DR SHOP” (turpmāk – DR SHOP) ir Privātuma politikā norādīto datu pārzinis. Vienotais reģistrācijas numurs: 50203063411, juridiskā adrese: Skanstes iela 21, Rīga, LV-1013. DR SHOP e-veikala mājaslapa ir dinamoriga.shop. DR SHOP aizsargā fizisko personu (turpmāk – Fiziskās personas) datus un saņemto informāciju atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai, fizisko personu datu apstrādes likumam un shopify.com datu aizsardzības noteikumiem regulāri uzlabo Privātuma politiku. DR SHOP informē Fiziskās personas, kuru dati tiek apstrādāti par jebkurām izmaiņām šajā Privātuma politikā, publicējot labojumus mājaslapā ar datumu, kurā tie ir spēkā. Jebkura Fiziskā persona vienmēr var uzdot jautājumus saistībā ar Privātuma politiku, sūtot tos uz info@dinamoriga.shop.

DR SHOP izmanto tikai to Fizisko personu identificējošu informāciju, ko DR SHOP sniedz klienti, lai izpildītu šo personu prasības. Mēs saglabājam kontroli un atbildību par to, kā šī informācija tiek izmantota.

Privātuma politika ietver noteikumus par fizisko personu datu apstrādi e-veikala mājaslapā dinamoriga.shop.

 

 1. Privātuma politikas piemērošana
 1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • DR SHOP uzturētās e-veikala mājaslapas apmeklētājiem;
 • Pircējiem – klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem).

Privātuma politika tiek attiecināta uz jebkādu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā personas sniedz personas datus DR SHOP un kādā veidā šie dati tiek apstrādāti.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko persona piekrīt, izmantojot šo mājaslapu, atbilstoši šai privātuma politikai un shopify.com noteikumiem.

 

 1. DR SHOP leģitīmās intereses

DR SHOP pastāv leģitīmās intereses, kuras tiek nodrošinātas, tai skaitā apstrādājot Fizisko personu datus, tāpēc turpmāk ir uzskaitītas DR SHOP leģitīmās intereses:

 • veikt komercdarbību;
 • pārbaudīt Fiziskās personas identitāti pirms distances līguma noslēgšanas, ja tas ir nepieciešams;
 • nodrošināt līgumu saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;
 • analizēt DR SHOP e-veikala mājaslapas darbību, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus;
 • administrēt Fiziskās personas kontu DR SHOP e-veikalā;
 • veikt darbības Fizisko personu, kas ir reģistrēti klienti DR SHOP datubāzēs, noturēšanai;
 • kārtot Fizisko personu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Fizisko personu, kas ir reģistrēti klienti DR SHOP datubāzēs, aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.
 1. Personas datu apstrādes nolūki

DR SHOP apstrādā datus šādiem nolūkiem:

Preču pārdošanai:

 • Mājaslapas apmeklētāja identificēšanai;
 • Līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;
 • Preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);
 • Pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
 • Peču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
 • Produktu lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;
 • Fizisko personu apkalpošanai;
 • Iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • Klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
 • Norēķinu administrēšanai;
 • Parādu atgūšanai un piedziņai;
 • Saziņai ar mājaslapas apmeklētājiem.

 Uzņēmējdarbības plānošanai, veikšanai un analītikai:

 • Statistikai un uzņēmējdarbības analīzei;
 • Efektivitātes mērīšanai;
 • Datu kvalitātes nodrošināšanai;  
 1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

DR SHOP apstrādā Fizisko personu datus, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem, ņemot vērā Fizisko personu datu apstrādes mērķi:

 • līgumu noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Fizisko personu pieteikuma;
 • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu DR SHOP saistošos ārējos normatīvajos aktos noteikto;
 • saskaņā ar Fiziskās personas - datu subjekta piekrišanu;
 • leģitīmo interešu nodrošināšanai - lai realizētu iepriekšminētās DR SHOP leģitīmās intereses, kas izriet no likuma vai līguma, vai ir pamatojamas ar kādu citu pamatu;
 • datu subjekta vai citas fiziskās personas interešu nodrošināšanai - lai nodrošinātu DR SHOP klientu, fizisko un īpašuma drošību.
 1. Fizisko personu datu drošība

DR SHOP nodrošina Fizisko personu datu aizsardzību, izmantojot tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, lai pēc iespējas izvairītos no privātuma pārkāpšanas. DR SHOP izmanto šādus drošības pasākumus: ielaušanās atklāšanas un aizsardzības pret ielaušanos programmas (antivīrusi), ugunsmūri, lietotāju paroles, kā arī citus aizsardzības pasākumus atbilstoši finansiāliem resursiem un tehnikas attīstības iespējām, u.c..

 1. Fizisko personu datu nodošana trešajām personām

DR SHOP neizpauž trešajām personām, kuras nav datu apstrādātāji, Fizisko personu datus vai jebkādu preču pārdošanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju.

 

Gadījumā, ja DR SHOP veic Fizisko personu datu nodošanu trešai personai, tas notiek:

 • saskaņā ar Fiziskās personas skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos DR SHOP leģitīmo interešu aizsardzībai;
 • ja tas notiek saskaņā ar līgumu, lai nodrošinātu savu saistību izpildi un Fiziskā persona ir devusi savu piekrišanu, slēdzot šo līgumu. 
 1. Fizisko personu tiesības attiecībā uz personas datiem

Fiziskām personām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt DR SHOP piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt DR SHOP veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Fizisko personu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz DR SHOP leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no DR SHOP pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Fiziskā persona var pieprasīt savu tiesību īstenošanu, sūtot elektroniskā pasta vēstuli, ar kuru ir iespējams pārliecināties par sūtītāja identitāti.

Saņemot Fiziskās personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, DR SHOP pārliecinās par Fiziskās personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Atbildi Fiziskā persona saņem pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā uz norādīto kontaktadresi, vai citā veidā, ko norāda Fiziskā persona.

Fiziskai personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, sūtot elektroniskā pasta vēstuli, kura ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu vai sazinoties ar DR SHOP, zvanot uz e-veikala mājaslapā norādīto telefona numuru un nosaucot personu identificējošu informāciju, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Fiziskās personas piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 1. Personas datu glabāšana

DR SHOP glabā un apstrādā datus tādā laika posmā, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu no līgumiem vai normatīvajiem aktiem izrietošu noteikumu ievērošanu vai kamēr pastāv DR SHOP leģitīmās intereses, vai kamēr Fiziskā persona dod savu piekrišanu.

Pēc 8. sadaļā minētā laika posma iztecēšanas, Fizisko personu dati tiek dzēsti. 

      9. Sīkdatņu un interneta mājaslapas datu apstrāde

DR SHOP var apkopot un uzglabāt šādus datus par e-veikala mājaslapas lietotājiem:

 • informāciju par e-veikala mājaslapas lietotāju datoru (IP adresi, ierīces modeli, ekrāna izmēru, interneta pārlūkprogrammu);
 • e-veikala mājaslapas lietotāju ģeogrāfisko atrašanās vietu;
 • informāciju, kuru e-veikala mājaslapas lietotāji sniedz, lai pieteiktos jaunumu saņemšanai;
 • informāciju, kuru e-veikala mājaslapas lietotāji sniedz, reģistrējoties;
 • jebkuru citu informāciju, kuru e-veikala mājaslapas lietotāji vēlas nosūtīt DR SHOP.

DR SHOP var izmantot e-veikala mājaslapas lietotāju personas datus, lai:

 • nodrošinātu e-veikala mājaslapas lietotāju ierīcei, ekrāna izmēram un pārlūkprogrammai vispiemērotāko mājaslapas apskates un tehnisko risinājumu;
 • atbildētu uz e-veikala mājaslapas lietotāju informācijas pieprasījumiem;
 • novērstu vai atklātu krāpniecību vai citus noziegumus;
 • nodrošinātu e-veikala mājaslapas lietotāju datu drošību.

Lūdzam ņemt vērā, ka mūsu privātuma politika neattiecas uz citām mājaslapām, uz kurām Jūs varat nokļūt caur mūsu mājaslapu.

       10. Citi noteikumi

DR SHOP ir tiesības papildināt, grozīt un mainīt Privātuma politikā noteikto, ņemot vērā normatīvo tiesību aktu prasības. Atjaunotā Privātuma politika tiek izlikta DR SHOP e-veikala mājaslapā.